Zapisy Samouczek
Statut

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

&1. Instytut Magii Durmstrang jest placówką, powstałą oraz prowadzącą działalność internetową, zrzeszając społeczność fanowską związaną z uniwersum o „Harry ’m Potterze” oraz wszelkie poboczne- np. „Fantastyczne Zwierzęta” (org. „Fantastic Beasts”).

&2. Możliwość uczęszczania na zajęcia dotyczące edukacji magicznej oraz branie udziału we wszelkich wydarzeniach i formach rozrywki w życiu szkoły jest bezpłatne; nie jest narzucona jakakolwiek opłata za możliwość pozyskiwania wiedzy od zatrudnionego personelu, szczególnie Nauczycielskiego.

&3. Nazwa placówki odnosi się do terminologii ściśle związanej ze wspomnianym uniwersum autorstwa J.K. Rowling, jednakże stanowi swoistą przeróbkę i interpretację własną. Zasadę tę stosuje się również do innych elementów stanowiących całość Instytutu, jak grafiki oraz nazwy własne. IMD zastrzega sobie je jako własność, chronioną Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), bazując na założeniach Art. 2.

&4. IMD swoją działalność prowadzić może w sposób dowolny na mocy postanowień Władz Instytutu. Podstawową drogą komunikacji i organizacji pracy jest strona internetowa, działająca pod adresem „http://durmstrang.eu” oraz chat Polfan. Szczegółowe zasady obowiązujące na wymienionych platformach oraz serwisach dodatkowych znajdują się w rozdziale „Organizacja pracy Instytutu” niniejszego dokumentu.

&5.  Nieznajomość założeń Statutu nie zwalnia przed przestrzeganiem go. Dołączając do społeczności placówki oraz wchodząc na dowolne pokoje Polfanu, należące do Instytutu, również czynne bądź bierne korzystanie z usług dostarczanych przez Durmstrang, automatycznie akceptuje się warunki przedstawione w regulaminach, a także pozostałe dokumenty, nakreślające sposób organizacji poszczególnych przedsięwzięć.

&6. Władze IMD zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień, zawartych w dokumentacji oraz możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacjach, w których formalne publikacje nie przewidują rozwiązania.

 

Rozdział 2. Organizacja pracy Instytutu

&7. Pełen rok szkolny w Instytucie trwa 8 tygodni od przeprowadzenia oficjalnej inauguracji. W szczególnych sytuacjach Administracja Szkoły może skrócić bądź wydłużyć okres trwania roku, zawieszając działalność także na okres świąteczny, wolny od pracy.

&8. Każda jednostka lekcyjna trwa 30 minut w czasie dni roboczych (od Poniedziałku do Piątku), w ściśle określonych godzinach zgodnie z ustanowionym Planem Lekcji w trakcie rady pedagogicznej poprzedzającej Rozpoczęcie Roku.

&9. Przerwy pomiędzy każdą lekcją to 5 minut. Rozpiska poszczególnych godzin lekcyjnych wygląda następująco:

 • 18:00-18:30
 • 18:35-19:05
 • 19:10-19:40
 • 19:45-20:15
 • 20:20-20:50

&10. 1) Każdy wykładowca, prowadzący zajęcia musi wystawić minimum 3 oceny do końca bieżącego roku szkolnego za pomocą dowolnego sposobu sprawdzenia przekazywanej wiedzy. Ze wszystkimi formami ma obowiązek rozliczyć się, wpisując wyniki z nich do dziennika ocen, dostępnego na stronie.

2) Nauczyciel zobowiązany jest również do rozliczenia się za przeprowadzoną lekcję poprzez dodanie raportu (frekwencja uczniów, zdobyte punkty, notatki dotyczące zakresu omówionego materiału) w dzienniku lekcyjnym, umieszczonym także na stronie. Termin dodania jej to max. 48h od odbytej jednostki lekcyjnej.

&11. Wszystkie jednostki lekcyjne muszą odpowiadać wysłanym przez profesorów planom nauczania. O wszelkich zmianach należy niezwłocznie poinformować Dyrekcję, wysyłając nowo opracowany program zajęć.

&12. Nie obowiązuje żadna jednoznaczna podstawa programowa, co wiąże się z dowolnością w doborze określonego przedziału materiału na poszczególne klasy profilowe (Więcej informacji na ten temat w Ofercie Edukacyjnej).

&13. Wykładowcy mają prawo do indywidualnego sposobu przeprowadzania swoich zajęć, zgodnie z ogólno-przyjętymi normami etyki nauczycielskiej. Warunkiem jest wprowadzenie klimatu role play. Zasady dotyczące pisania klimatycznie znajdują się w Samouczku.

&13a. Materiały udostępniane przez profesorów stanowią własność intelektualną i są chronione prawnie. Nauczyciel odpowiada za drogę ochrony ich, Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kradzieże notatek; może jednak przeciwdziałać dalszym zawłaszczaniom mienia i wyciągnąć konsekwencje względem sprawcy oraz wprowadzać rozwiązania mające na celu ograniczenie dostępu do materiałów.  

&14. Uczniowie mają możliwość przy zapisie na dobranie sobie Kręgu, który będą reprezentować oraz uczęszczać na poszczególne przedmioty, związane z określonym profilem. IMD składa się z następujących kręgów magicznych: Krąg Białomagiczny i Czarnomagiczny.

&15. Opiekę nad nimi stanowią Opiekunowie. Obowiązki i prawa Opiekunów zawarte są w rozdziale „Dodatkowe funkcje w IMD”.

 

Rozdział 3. Rozrywka

&16. Poza funkcją dydaktyczną, placówka ma na celu również integrację swojej społeczności. Przykładowymi formami integracji oraz możliwości zdobycia punktów do Rankingu Uczniów / Nauczycieli są zabawy, konkursy oraz wydarzenia tematyczne, organizowane w pokojach chatowych.

&17. Każda forma aktywności musi zostać rozliczona- należy napisać newsa na stronie szkoły, informującego o zdobytych punktach przez poszczególne osoby, a nawet galeonach, które można przeznaczyć na zakupy, na Alei Vulchanovy.

&18. Konkursy mogą zostać przeprowadzone wyłącznie przez Grono pedagogiczne oraz Władze Instytutu. Możliwość poprowadzenia zabaw przysługuje również Prefektom i/lub uczniom, którym przyzwolono możliwość współprowadzenia.

&19. Innymi sposobami rozrywki mogą być Olimpiady, organizowane na tle międzyszkolnym. Organizatorzy ich mają obowiązek przesłać Dyrekcji Szkoły treść newsa, która zostanie wstawiona jako informacja o terminie i rodzaju olimpiady. Umieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału szkoły w wydarzeniu. Po zakończonym evencie, należy przesłać wyniki oraz rodzaj gratyfikacji osób zajmujących podium.

&20. Dyrekcja może swobodnie decydować, jakie zabawy zostaną przeprowadzone na dany rok szkolny z dostępnego zasobu.

&21. Zabrania się organizowania wydarzeń, które należą do Instytutu, poza placówką. Wyjątek stanowi przypadek, gdy otrzymana zostanie zgoda ze strony Dyrekcji. Należy jednak napomnieć w trakcie, iż oryginalnym pomysłodawcą jest IMD.

 

Rozdział 4. Władze Instytutu Magii Durmstrang

&22. Władze Durmstrangu są dwuinstancyjne; składa się na władzę uchwałodawczo-wykonawczą: Dyrekcję oraz Zarząd Szkoły- judykatywa oraz kontrola nad jakością prac Dyrekcji.

&23.  Dyrekcja IMD podlega Zarządowi, lecz posiada szersze uprawnienia niż Zarząd. Składa się z obecnie panujących dyrektorów oraz wicedyrektorów.

&23a.  Dyrekcja może rozwiązać Zarząd w przypadku niewywiązywania się z obowiązków. Musi jednak podać to do informacji publicznej.

&24. Zarząd Szkoły składa się z członków dyrekcji, którzy zrezygnowali ze stałej aktywności w życiu placówki-muszą jednak posiadać zgodę ze strony funkcyjnej części Dyrekcji- oraz z jednego, czynnie działającego dyrektora.

&25. Dyrektor funkcyjny w Zarządzie jest przedstawicielem Grona Dyrekcji oraz pełni rolę członka Zarządu na okres jednego roku szkolnego. Po tym czasie zobowiązany jest do ustąpienia swojemu następcy, wyznaczonego w trakcie posiedzenia Władz.

&26. W sytuacjach kryzysowych, pełną władzę nad Instytutem może przejąć Zarząd, który otrzymuje wówczas pełnię uprawnień Dyrekcji. Aby jednak do tego doszło, wymagana jest aprobata Dyrekcji oraz Grona Nauczycielskiego. Wtedy też wszyscy czynnie działający dyrektorzy oraz wyznaczony jeden Nauczyciel-przedstawiciel Grona Nauczycielskiego- zasiadają wśród Zarządu, tworząc Radę Szkoły.

&27. W przypadku nieefektywnego działania Dyrekcji, Zarząd może podjąć decyzję o rozwiązanie ówczesnego składu, stosownie uzasadniając swoje stanowisko. Wówczas, Dyrekcja ma obowiązek ustąpienia, z kolei członkowie Zarządu zostają Dyrekcją Tymczasową do momentu powołania nowej.

&27a. Dyrekcja może powołać na urząd Wicedyrekcję Instytutu. Stanowią oni funkcje pomocnicze i posiadają możliwość podejmowania decyzji na poziomie organizacyjnym oraz ściśle związanym z życiem IMD. Sprawy administracyjne przysługują wyłącznie pełnej Dyrekcji.

&28. Prawa i obowiązki Dyrekcji:

 • Każdy Dyrektor Instytutu Magii Durmstrang ma za zadanie godnie reprezentować szkołę i mądrze kreować jej wizerunek na arenie międzyszkolnej.
 • Każdy Dyrektor ma takie samo prawo do głosu i taką samą jego wagę.
 • Dyrektor może w każdym momencie przerwać zajęcia, jeżeli odbywają się one niezgodnie ze statutem.
 • Dyrektor może zmienić statut w każdym możliwym momencie, jednak musi powiadomić o tym społeczność szkolną np. na czacie bądź przez wpis na stronie.
 • Dyrektor szkoły realizuje w szczególności następujące zadania:
 • Kieruje bieżącą działalnością Instytutu oraz reprezentuje go na zewnątrz;
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli i dokonuje ich okresowej oceny;
 • Sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego ich rozwoju;
 • Zatrudnia oraz zwalnia pedagogów i pracowników;
 • Zatwierdza formularze zgłoszeniowe uczniów, może zawieszać adeptów w prawach ucznia oraz przy odpowiedniej argumentacji i zgodzie grona pedagogicznego — skreślać z listy uczniów.
 • Organizuje Rady Pedagogiczne, minimum dwie - na początku i na końcu roku szkolnego;
 • Układa i zmienia plan zajęć;
 • Organizuje zakończenia i rozpoczęcia roku;
 • Jest odpowiedzialny za reklamę szkoły;
 • Koordynuje wydawanie świadectw, dyplomów i nagród punktowych.
 • Zajmuje się organizacją egzaminów końcowych.
 • Zatwierdza plany nauczania.

&29. Prawa i obowiązki Zarządu Szkoły:

 • Kontroluje funkcjonowanie Dyrekcji, skuteczność jej działań;
 • Pełni rolę doradczą w przypadku ważnych decyzji, wpływających na działalność Instytutu;
 • Może odwołać obecnie panujący Skład Dyrekcji bądź wnieść o usunięcie poszczególnego członka, gdy nie wypełnia/ją swoich obowiązków należycie;
 • W sytuacjach zagrażających funkcjonowaniu placówki, za obopólną zgodą Dyrekcji oraz Grona Nauczycielskiego powołać może Radę Szkoły, złożoną ze złączonej Władzy IMD oraz Wykładowcę, będącego przedstawicielem ciała pedagogicznego;
 • Składa się z dyrektorów, którzy zmuszeni przez jakiś czynnik zewnętrzny, musieli zrezygnować z aktywnej działalności- muszą jednak otrzymać zgodę na to od czynnej strony Dyrekcji, oraz z jednego dyrektora funkcyjnego (czynnie pełniącego obowiązki), zmieniającego się co rok szkolny z resztą Dyrekcji;
 • Zajmuje się dokumentacją Szkoły i na bieżąco ją aktualizuje;

 

Rozdział 5. Grono Pedagogiczne

&30. Stanowi administracyjną część Szkoły (tuż obok Władz Instytutu), wspólnie z Dyrekcją podejmuje decyzje w sprawie uczniów (jeżeli adept przejawia zachowania niezgodne ze Statutem i poszczególnymi regulaminami).

&31. Składa się z aktualnie uczących profesorów.

&32.  Nauczyciele zobowiązani są do wykonywania zaleceń Dyrekcji oraz stosowanie się do wszelkich uwag.

&33. Na początku każdego roku, Wykładowcy są wizytowani przez Dyrektorów z uprawnieniami Inkwizytorskimi. Wyniki wizytacji są zawsze umieszczane na stronie szkoły. Ma to na celu zapewnienie uczniom odpowiedniej kadry nauczającej oraz utrzymanie prestiżu szkoły.

&34. Po negatywnym wyniku wizytacji, zostają one powtórzone do momentu zdania jej przez Nauczyciela. W skrajnych przypadkach, Wizytator może postanowić o natychmiastowym zwolnieniu. Zatwierdzenie przez resztę dyrektorów skutkuje usunięciem go/jej z rzeczonego stanowiska.

&35. Każdy profesor ma możliwość awansu, gdy wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie w szkole. Tytuły, jakie może otrzymać prezentują się następująco:

„Awans obejmuje 5 rang

Nauczyciel, Profesor, Wyższy Profesor, Mentor oraz Mędrzec. Awans na wyższą rangę następuje po latach nauczania w Instytucie. Wraz z awansem, mogą nastąpić zmiany w przywilejach kadry pedagogicznej.

Nauczyciel - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po rozpoczęciu pracy w Instytucie. Nauczyciel otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 60 galeonów. Nauczyciel nie ma żadnych dodatkowych przywilejów niż te, które obowiązują każdego.

Profesor - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Nauczyciela. Profesor otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 70 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 2 lat szkolnych w kadrze pedagogicznej Instytutu. Wraz z tą rangą, Profesor otrzymuje Kartę Profesora, która jest Legitymacją w Instytucie.

Wyższy Profesor - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Profesora. Wyższy Profesor otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 80 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 5 lat szkolnych w kadrze pedagogicznej Instytutu.  Wyższy Profesor, oprócz swojej Karty oraz szacunku w oczach dyrekcji, nie dostaje żadnego dodatkowego przywileju.

Mentor - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Wyższego Profesora. Mentor otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 100 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 8 lat szkolnych w kadrze pedagogicznej Instytutu. Wraz z tą rangą, Mentor otrzymuje złotą zawieszkę.

Mędrzec - ranga, którą otrzymuje każdy z grona pedagogicznego, po awansowaniu z rangi Mentora. Mędrzec otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 120 galeonów. Awans na tę rangę następuje wraz z upływem 12 lat szkolnych w kadrze pedagogicznej Instytutu. Wraz z tą rangą, Mędrzec doznaje zaszczytu pojawienia się na Murze Zasłużonych oraz dostaje możliwość posiadania pełnego operatora.”

~System Rang Kadry Profesorskiej

&36. Prawa i obowiązki Nauczycieli:

 • Nauczyciel ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać treści zawartych w statucie i zarządzeń ustalonych przez dyrekcję podczas rady pedagogicznej.
 • Nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać podstawowych zasad moralnych i etycznych.
 • W swoich działaniach ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów.
 • Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 • Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 • Realizuje program nauczania, który zatwierdzony został przez dyrekcję na początku roku szkolnego.
 • Ma obowiązek przedstawić na zajęciach swoje wymagania co do przedmiotu i zapoznać uczniów z przedmiotowym systemem oceniania.
 • Ma obowiązek nagradzać uczniów poprzez punkty, z czego na jednej lekcji uczeń może maksymalnie uzyskać 70 punktów. Maksymalna liczba punktów zmienia się jednak, kiedy nauczyciel prowadzi dwie lekcje pod rząd. Wtedy maksymalna liczba punktów to 100
 • Ma obowiązek dokonywać okresowej oceny umiejętności uczniów przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.
 • Ma obowiązek brać udział we wszystkich obowiązkowych Radach Pedagogicznych oraz przebywać podczas rozpoczęcia i zakończeniu roku szkolnego bądź na innych ważnych uroczystościach szkolnych na nicku z przedrostkiem prof_.
 • Ma obowiązek informować dyrekcję o swojej nieobecności, przynajmniej 30 minut przed zaplanowaną lekcją i zorganizować jej odrabianie.
 • Ma obowiązek brać udział w wydarzeniach szkolnych, przy czym musi zorganizować minimum dwie zabawy na czacie bądź stronie w ciągu jednego roku szkolnego.
 • Ma obowiązek regularnie uzupełniać dzienniki, nie później niż 2 dni od godziny przeprowadzenia zajęć.
 • Nauczyciel ma obowiązek dotrzymywać terminów narzuconych przez dyrekcję.
 • Nauczyciel ma obowiązek przygotowania egzaminów min. tydzień przed ich wyznaczonym terminem.
 • Nauczyciel ma prawo do rezygnacji, przy czym składa ją na maila dyrekcji z odpowiednim uzasadnieniem.
 • Nauczyciel ma prawo do spóźnienia się na lekcję, ale tylko jeżeli to spóźnienie nie przekracza 5 minut.
 • Nauczyciel ma prawo do dawania szlabanów i wyrzucania uczniów z sal lekcyjnych, jeżeli stwierdzi, że łamany jest statut bądź regulamin czatu.
 • Nauczyciel ma prawo do wyrzucenia osób z sali, które nie są upoważnione do bycia tam lub nie są zapisane w Instytucie jako uczeń czy profesor.
 • Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o sprawdzianie bądź egzaminie tydzień przed planowanym terminem.
 • Nauczyciel ma obowiązek prowadzić lekcje klimatycznie.
 • Nauczyciel ma prawo ubiegać się o funkcję opiekuna kręgu.
 • Nauczyciel ma prawo organizować konkursy i olimpiady, przy czym musi wcześniej uzgodnić to z dyrekcją.
 • Nauczyciel ma obowiązek pod koniec roku szkolnego wystawić oceny proponowane nie później niż dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem, przy czym nie musi informować o tym uczniów.
 • Nauczyciel ma obowiązek podać do publicznej informacji wystawione oceny końcowe nie później niż 48h przed zakończeniem roku szkolnego, zazwyczaj termin jest ustalany.
 • Nauczycielom zakazuje się przebywanie na zajęciach innych niż jego własne, z wyjątkiem, gdy profesor prowadzący zajęcia potrzebuje jego pomocy.

 

Rozdział 6. Uczniowie

&37.  Stanowią nieadministracyjną część Instytutu; nie należą do Administracji Szkoły.

&38. Przy zapisach mają możliwość przydzielenia się do jednego z Kręgów, zgodnie z własnym uznaniem.

&39. Mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach, aby móc uzyskać klasyfikację i otrzymać promocję do następnej klasy (Wymogi dotyczące uzyskania klasyfikacje znajdują się w Systemie Oceniania Uczniów).

&40. W przypadku braku możliwości pojawienia się na lekcjach, winno się zgłosić ten fakt poprzez usprawiedliwienie nieobecności.

&41. W przypadku wątpliwość co do otrzymanej oceny, Adept ma prawo do poproszenia Nauczyciela o objaśnienie wyniku; błędnie udzielone odpowiedzi, zakres poprawnych etc.  

&42. Uczeń powinien godnie reprezentować Instytut poza jego murami oraz wykazywać się wysoką kulturą osobistą i społeczną.

&43.  Może ubiegać się o funkcje Prefekta Kręgu w przypadku wykazywania się dużą aktywnością.

&44. Opieką i obroną interesów uczniów zajmuje się Opiekun danego Kręgu, do którego adept należy.

&45. Ma prawo do brania udziału we wszelakich zabawach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez IMD, ale także przez zewnętrznych organizatorów, którym placówki zgłosiła chęć udziału.

&46. W przypadku jakichkolwiek sprzeczek i nieporozumień, powinien niezwłocznie poinformować Dyrekcję o zaistniałym incydencie.

&47. Prawa i obowiązki Uczniów:

 • Każdy uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia lekcyjne, brać udział w zabawach i wydarzeniach organizowanych w trakcie trwania roku szkolnego.
 • Każdy uczeń ma obowiązek przestrzegać bezwzględnie treści zawartych w statucie.
 • Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach i domagać się sprawiedliwego traktowania.
 • Uczeń ma obowiązek dostosowywać się do woli nauczycieli oraz dyrekcji.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać niezmieniający się nick na czacie, a w przypadku jego zmiany powinien powiadomić o tym dyrekcję.
 • Uczeń ma obowiązek przychodzić na zebrania swojego kręgu.
 • Uczeń ma obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli i zasad panujących na lekcjach.
 • Uczeń ma obowiązek nadrobić materiał w przypadku swojej nieobecności.
 • Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię swojej grupy i kręgu.
 • Uczeń ma obowiązek odnosić się z życzliwością do całej społeczności IMD.
 • Uczeń ma prawo ubiegać się o funkcję prefekta kręgu.
 • Uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminów końcoworocznych.
 • Uczniowi nie wolno uczestniczyć w zebraniach innego kręgu.
 • Uczniowi nie wolno przebywać w komnacie innego kręgu niż jego własny.
 • Uczniom nie wolno zakłócać lekcji.
 • Uczniowi nie wolno uczestniczyć w zajęciach klasy niższej lub wyższej niż jego, bądź w zajęciach przypisanym do innego kręgu.

Za niewłaściwe zachowanie uczeń może zostać zawieszony w prawach ucznia, a nawet usunięty ze szkoły.

 

Rozdział 7. Dodatkowe Funkcje w IMD

&48. Dodatkowymi funkcjami, jakie objąć mogą Profesorowie są:

-Redaktor szkolnej gazetki

-Opiekun Kręgu

-Przedstawiciel Grona Nauczycielskiego (w przypadku kryzysowego zarządzania Instytutem)

-Opiekun koła pozalekcyjnego

&48a. Prawa i obowiązki Redaktora szkolnej gazetki:

 • Sumienne i terminowe wysyłanie artykułów Redaktorowi/om Naczelnemu/ym
 • Poprawność ortograficzna i gramatyczna (brak dyslekcji)
 • Otrzymywanie punktów za każdy napisany artykuł
 • Stały „research”, śledzenie sytuacji w ŚM-ie
 • Obiektywizm przy artykułach tego wymagających (nie dotyczy felietonów, gdzie subiektywne opinie są dozwolone)
 • Informowanie w przypadku niemożności terminowego wypełnienia przydzielonych zadań.

&48b. Prawa i obowiązki Opiekuna Kręgu:

 • Opiekun kręgu ma prawo w pierwszym tygodniu roku szkolnego przebywać na zajęciach, w celu zweryfikowania aktywności swoich podopiecznych.
 • Opiekun kręgu musi zorganizować min. dwa spotkania kręgu w ciągu jednego roku - jedno na początku, drugie na końcu.
 • Opiekun kręgu ma obowiązek sprawować pieczę nad uczniami, którzy zostali powierzeni jego opiece. Bierze także odpowiedzialność za ich czyny.
 • Opiekun kręgu wybierany jest na jeden rok szkolny, jednak w wypadku niespełniania przez niego obowiązków dyrekcja może oddalić nauczyciela od tej funkcji.
 • Opiekun ma prawo do rezygnacji z stanowiska bez podawania przyczyny.
 • Opiekun ma obowiązek ingerować w konflikty uczniów i rozwiązywać je.

&48c. Prawa i obowiązki Przedstawiciela Grona Nauczycielskiego:

 • Przynależność do powołanej Rady Szkoły w sytuacjach kryzysowych
 • Rozważne podejmowanie decyzji, obiektywne podejście do omawianych spraw
 • Stały kontakt z resztą Kadry profesorskiej, przedstawianie pomysłów i opinii w trakcie posiedzeń Rady.
 • Dbałość o interesy Instytutu, nienaganne wypełnianie obowiązków

&48d. Prawa i obowiązki Opiekuna Koła Pozalekcyjnego:

 • Sumienne organizowane zajęć pozalekcyjnych, informowanie zapisanych o wszelkich odwołaniach
 • Organizowanie spotkań koła w sposób przystępny i dostosowany do każdego uczęszczającego adepta
 • Aktywność w życiu szkoły i czynne angażowanie się w przedsięwzięciach
 • Zebranie minimum 5 chętnych uczniów, chcących uczęszczać na zajęcia
 • Przedstawienie programu zajęć Dyrekcji maksymalnie do tygodnia od Rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego; po zatwierdzeniu go przez Władze Instytutu i ustaleniu terminu zajęć- możliwość prowadzenia ich.

&49. Dodatkowymi funkcjami, jakie objąć mogą Uczniowie są:

-Prefekt Kręgu

-Prefekt Naczelny

&49a. Prawa i obowiązki Prefekta Kręgu:

 • Prefekci mają obowiązek przeprowadzić jedną zabawę klimatyczną (zazwyczaj jest to Wycieczka do Dziurawego Kotła, na ulicę Pokątną lub ulicę Nokturnu), zabawę Magiczne Kule w Tygodniu Prefektów, bądź dwa konkursy w ciągu jednego roku szkolnego.
 • Prefekt ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach prefektów organizowanych przez ich Opiekuna bądź prefektów naczelnych.
 • Prefekt ma obowiązek pomagać uczniom swojego kręgu i godnie ten krąg reprezentować.
 • Prefekci kręgów wybierani są przez dyrekcję, po dwoje uczniów z jednego kręgu i sprawują tę funkcję przez jeden rok akademicki.
 • Dyrekcja zastrzega sobie możliwość odsunięcia ucznia od ww. funkcji, gdy prefekt nie spełnia swoich obowiązków bądź nie przestrzega statutu Instytutu.
 • Prefekt ma obowiązek wykonywać listę obecności i liczyć punkty z zabaw, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

&49b. Prawa i obowiązki Prefekta Naczelnego:

 • Prefekt ma obowiązek przeprowadzić zabawę klimatyczną (zazwyczaj jest to Wycieczka do Dziurawego Kotła, na ulicę Pokątną lub ulicę Nokturnu), zabawę Magiczne Kule w Tygodniu Prefektów bądź konkurs w ciągu jednego roku szkolnego.
 • Prefekt ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach prefektów organizowanych przez ich opiekuna.
 • Prefekt Naczelny może organizować zebrania prefektów w związku z rozdzieleniem ról, ustalenniem obowiązków przy Tygodniu Prefektów. To prefekt naczelny jest zobowiązany do dopilnowania obowiązków swoich i prefektów kręgów, gdy chodzi o Tydzień Prefektów.
 • Prefekt ma obowiązek pomagać społeczności szkolnej, np. pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami.
 • Prefekt Naczelny wybierany jest przez dyrekcję - jeden uczeń - i sprawuje tę funkcję przez jeden rok akademicki.
 • Dyrekcja zastrzega sobie możliwość odsunięcia ucznia od ww. funkcji, gdy prefekt nie spełnia swoich obowiązków bądź nie przestrzega statutu Instytutu.
 • Prefekt ma godnie reprezentować uczelnię nie tylko w jej murach, ale i poza nimi.
 • Prefekt ma prawo do wyrzucenia osoby z pokoju, gdy łamie ona regulamin, przy czym musi zgłosić to dyrekcji.
 • Prefekt ma obowiązek wykonywać listy obecności i liczyć punkty z zabaw, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Rozdział 8. Współpraca z placówką

&50. Każda placówka edukacyjna oraz organizacja działająca w obrębie Świata Magii ma możliwość zaproponowania współpracy, wysyłając jej ofertę na adres mailowy Dyrekcji

&51. Władze Instytutu Magii Durmstrang mają obowiązek udzielenia informacji odnośnie wyniku propozycji współpracy do 14 dni roboczych od momentu otrzymania niniejszej oferty.

&52. Brak odpowiedzi na zaoferowaną współpracę jest równoznaczne z odmową ze strony IMD.

&53. Placówka zawierająca współpracę z Durmstrangiem zobowiązana jest do wstawienia logo Instytutu do 7 dni roboczych od zawarcia jej. Brak lub usunięcie herbu IMD jest równoznaczne z zerwaniem współpracy.

&54. Dyrekcja może wnieść o zakończenie współpracy w przypadku, gdy:

 • Podmiot współpracujący zakończył lub zawiesił swoją działalność
 • Stosuje mowę nienawiści wobec społeczności Instytutu oraz odnosi się wobec niej w karygodny sposób
 • Rezygnuje ze wszelkich propozycji wydarzeń integrujących, proponowanych przez IMD
 • Negatywnie przedstawia Instytut w świetle osób trzecich

 

Rozdział 9. Mowa końcowa

Przestrzegajmy postanowień niniejszego Statutu i wspólnie budujmy przyszłość Szkoły, dbając o jej funkcjonowanie. Poprawiajmy niedoskonałości, ulepszajmy to, co jest możliwe ulepszyć oraz umacniajmy wszystko to, co już udoskonalone. Każdy z nas, niezależnie od pełnionej funkcji, przynależności czy wyznawanych poglądów- stanowi Społeczność IMD. Dążmy do tego, aby każdy poczuć mógł się w niej jak najlepiej oraz chętnie wracał wraz z każdym nowym rokiem, pełny siły do pracy i chętny rozwijania swoich uzdolnień. Łączy nas zamiłowanie do uniwersum Potterowskiego i nie pozwólmy, aby magia cudownej integracji w myśl fanowskiej odskoczni od szarości życia codziennego nie zanikła wśród wszelkich sporów, które wynikają z naszej indywidualności. W jakichkolwiek sporach próbujmy dojść do konsensusu i nie pozwólmy, aby zniszczyły one mury Durmstrangu, które wspólnie tworzymy, cegiełka po cegiełce, wyróżniając się spośród innych szkół magii.  Piszmy na nowo historię naszej placówki i doprowadźmy, aby było to miejsce, o którym zawsze będziemy myśleć z utęsknieniem i wspaniałymi wspomnieniami.

 

Statut spisany został dnia 16.11.2020 przez Dyrekcję.