Zapisy Samouczek
Regulamin Staży Profesorskich

 

Regulamin Staży

Instytut Magii Durmstrang

 Niniejszy dokument stanowi podstawę do otwarcia stażów profesorskich. Zapisy niżej umieszczone są obowiązujące wraz z oficjalnym ich wprowadzeniem.

§1. Program staży profesorskich stworzony został dla absolwentów Instytutu Magii Durmstrang oraz nauczycieli w Instytucie Magii Durmstrang.

§2. Osobą odpowiedzialną za organizację stażów profesorskich jest Opiekun Staży - do niego należy również ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia stażystów przy porozumieniu z resztą Władz IMD.

§3. Aby zostać stażystą, należy najpierw zapytać o zgodę nauczyciela prowadzącego, a następnie złożyć podanie w przewidzianym na to terminie. Placówka nie prowadzi dodatkowych terminów rekrutacyjnych.

§4. Mentorzy, przyjmujący na nauki, muszą posiadać minimalną rangę profesorską - Profesor.

§5. Zbiór przedmiotów na stażu podzielony jest na:

a)przedmiot kierunkowy - główna dziedzina, w której praktykant poszerza swoją wiedzę (dodatkowe lekcje z przedmiotu, stworzenie Planu Nauczania oraz napisanie pracy semestralnej).
b)przedmioty techniczne - dodatkowe zajęcia: (wprowadzająca grafika komputerowa, klimat, umiejętność pisania newsów oraz obsługa bota).

§6. Stażysta może podjąć się praktyk pedagogicznych maksymalnie z dwóch przedmiotów kierunkowych. W przypadku nauczyciela, który chce podjąć staż w IMD, może podjąć się praktyk pedagogicznych tylko z jednego przedmiotu kierunkowego. 

§7. Uzyskanie klasyfikacji z programu stażowego wiąże się z otrzymaniem Dyplomu Ukończenia Stażu Profesorskiego oraz pełnoprawnym tytułem profesora nauk, w jakich absolwent się dokształcał.

§8. Stażyści mają obowiązek uczęszczać zarówno na przedmiot kierunkowy, jak i przedmioty techniczne. Niezaliczenie choćby jednego przedmiotu oznacza niemożność uzyskania klasyfikacji. W razie komplikacji z pobraniem choćby programy do bota, zaliczenie zostanie podjęte indywidualnie do możliwości adepta. 

§8a. Wyjątek stanowi sytuacja, w której uczeń nie ma możliwości rozliczania się z formami aktywności, zadawanymi przez Nauczycieli. Przepis ten odnosi się wyłącznie do przedmiotów technicznych, a fakt braku możliwości oddawania konkretnych prac musi zostać zgłoszony Dyrekcji jeszcze przed rozpoczęciem stażu.

§8b. Osoby objęte stażem, poza swoimi lekcjami, muszą również chodzić na zajęciach klas niższych, których prowadzeniem zajmuje się Profesor prowadzący nauki praktykanckie.

§9. Przyjęciem kandydatów zajmuje się powołana przez Władze Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą: Opiekun Staży, Dyrektor sprawujący opiekę nad Uczniami oraz profesorowie, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu staży.

§10. Uczniowie nie otrzymują ocen cząstkowych ze sprawdzianów dotyczących ograniczonego zakresu wiedzy oraz prac domowych.

§11. Profesorowie rozliczają adeptów przede wszystkim z:

  • obecności na ich zajęciach (w niższych klasach);
  • zaangażowania w przedmiot (pomoc swojemu mentorowi);
  • programu nauczania stworzonego przez stażystę;
  • przeprowadzonych zajęć w ramach odbywanego stażu;
  • referatu końcowego

§12. Pracą zaliczeniową z przedmiotu kierunkowego, stanowiącą 50% oceny końcowej, jest esej na wybrany przez Nauczyciela Prowadzącego temat lub stażysty (po uzyskaniu zgody na to Dyrekcji, Opiekuna Staży oraz Mentora). Drugie 50% to średnia ocen cząstkowych, otrzymanych w trakcie nauki. (Forma może być zmieniana w zależności od Opiekuna Staży).

§13. Formą zaliczenia przy przedmiotach technicznych są projekty, stanowiące 60% ocen końcowej. Wykładowcy mają dowolność w doborze sposobu ich realizacji. Pozostałe 40% przewidziane jest na średnią ocen cząstkowych, otrzymanych w trakcie nauki.

§14. Kandydaci, wyrażający chęć odbycia stażu profesorskiego, są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§15. Dyrekcja może w każdej chwili przerwać staż uczniowi, musi jednak stosownie uargumentować swoją wolę.

§16. Stażysta ma obowiązek przeprowadzić po jednej lekcji w każdej klasie, z czego z obu przeprowadzonych zajęć, zostanie zwizytowany przez Inkwizytora.

Zatwierdzono i podpisano przez:
Dyrekcja Instytutu Magii Durmstrang
dnia 16 listopada 2020 r.