Zapisy Samouczek
System oceniania uczniów

Uczeń, aby zdać z danego przedmiotu, powinien posiadać minimum 38% frekwencji (3 jednostki lekcyjne) oraz przynajmniej trzy oceny pozytywne. Przypominamy, że oceny pozytywne liczone są od oceny Okropnej, do oceny Wybitnej

Każdy nauczyciel ma możliwość posiadania swojego systemu oceniania uczniów. Jeżeli takowego nie posiada, należy stosować się do Wewnętrznego Systemu Oceniania:

OCENA PROCENTY
Wybitny (6) 92%-100%
Powyżej Oczekiwań (5) 72%-91%
Zadowalający (4) 62%-71%
Nędzny (3) 46%-61%
Okropny (2) 31%-45%
Troll (1) 0%-30%

 

OCENA ŚREDNIA OCEN
Wybitny Powyżej 5,51
Powyżej Oczekiwań od 4,52 do 5,51
Zadowalający od 3,52 do 4,51
Nędzny od 2,52 do 3,51
Okropny od 1,52 do 2,51
Troll Poniżej 1,51

Pod koniec roku szkolnego każdy nauczyciel ma obowiązek przyznać uczniom punkty za zdobyte przez nich oceny. Skala punktowania wygląda następująco:

FORMA W PO Z N O T
Praca na lekcji/domowa (waga 1) +25 +20 +15 +10 +5 -10
Praca domowa dłuższa/Wejściówka (waga 2) +25 +20 +15 +10 +5 -15
Kartkówka i Praktyka (waga 3) +25 +20 +15 +10 +5 -15
Praca dodatkowa (waga 4) +25 +20 +15 +10 +5 0
Esej /Sprawdzian w środku roku (waga 5) +30 +25 +20 +15 +10 -20
Egzamin/Sprawdzian końcowy (waga 6) +40 +30 +25 +20 +15 -30

Punktacja za Aktywność, Zeszyt oraz pomoc Nauczycielowi jest indywidualna. Nie może ona jednak przekraczać 40 punktów.

Poprawy ocen również są zależne od nauczyciela. Jeżeli nauczyciel pozwala poprawiać wszystkie zebrane stopnie, to jest to decyzja obowiązująca. Natomiast każdy nauczyciel musi pozwolić uczniowi poprawić oceny takie jak Okropny czy Troll.

System spisany został dnia 18.09.2019 przez Dyrekcję.