Alan Moonstone
brak
brak
Elias Levine
brak
brak
Regulamin Stażów Profesorskich

Regulamin Staży

Instytut Magii Durmstrang

 Niniejszy dokument stanowi podstawę do otwarcia stażów profesorskich. Zapisy niżej umieszczone są obowiązujące wraz z oficjalnym ich wprowadzeniem.

§1. Program staży profesorskich stworzony został dla absolwentów Instytutu Magii Durmstrang oraz szkół współpracujących. *

§2. Osobą odpowiedzialną za organizację stażów profesorskich jest Opiekun Staży- do niego należy również ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia stażystów przy porozumieniu z resztą Władz IMD.

§3. Aby zostać stażystą, należy złożyć podanie w przewidzianym na to terminie. Placówka nie prowadzi dodatkowych terminów rekrutacyjnych.

§4. Mentorzy, przyjmujący na nauki, muszą posiadać minimalną rangę profesorską- Profesor.

§5. Zbiór przedmiotów na stażu podzielony jest na:

a). przedmiot kierunkowy- główna dziedzina, w której praktykant poszerza swoją wiedzę.
b). przedmioty techniczne- dodatkowe zajęcia, rozwijające uzdolnienia pod względem planowania, grafiki komputerowej, klimatu oraz obsługi konkretnych programów.

§6. Uzyskanie klasyfikacji z programu stażowego wiąże się z otrzymaniem „Dyplomu Ukończenia Stażu Profesorskiego” oraz pełnoprawnym tytułem profesora nauk, w jakich absolwent się dokształcał.

§7. Stażyści mają obowiązek uczęszczać zarówno na przedmiot kierunkowy, jak i przedmioty techniczne. Niezaliczenie choćby jednego przedmiotu oznacza niemożność uzyskania klasyfikacji.

§7a. Wyjątek stanowi sytuacja, w której uczeń nie ma możliwości rozliczania się z formami aktywności, zadawanymi przez Nauczycieli. Przepis ten odnosi się wyłącznie do przedmiotów technicznych, a fakt braku możliwości oddawania konkretnych prac musi zostać zgłoszony Dyrekcji jeszcze przed rozpoczęciem stażu.

§7b. Osoby objęte stażem, poza swoimi lekcjami, muszą również chodzić na zajęciach klas niższych, których prowadzeniem zajmuje się Profesor prowadzący nauki praktykanckie.

§8. Przyjęciem kandydatów zajmuje się powołana przez Władze Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzą: Opiekun Staży, Dyrektor sprawujący opiekę nad Uczniami oraz profesorowie, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu staży.

§9. Uczniowie nie otrzymują ocen cząstkowych ze sprawdzianów dotyczących ograniczonego zakresu wiedzy oraz prac domowych.

§10. Profesorowie rozliczają adeptów przede wszystkim z:
-odpowiedzi ustnych;
-projektów edukacyjnych;
-referatów na określony temat;

§11. Pracą zaliczeniową z przedmiotu kierunkowego, stanowiącą 50% oceny końcowej, jest esej na wybrany przez Nauczyciela Prowadzącego temat. Drugie 50% to średnia ocen cząstkowych, otrzymanych w trakcie nauki.

§12. Formą zaliczenia przy przedmiotach technicznych są projekty, stanowiące 60% ocen końcowej. Wykładowcy mają dowolność w doborze sposobu ich realizacji. Pozostałe 40% przewidziane jest na średnią ocen cząstkowych, otrzymanych w trakcie nauki.

§13. Kandydaci, wyrażający chęć odbycia stażu profesorskiego, są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§14. Dyrekcja może w każdej chwili przerwać staż uczniowi, musi jednak stosownie uargumentować swoją wolę.

 

Opracowano przez:
William Winslow-Burke

Zatwierdzono i podpisano przez:

Dyrekcja Instytutu Magii Durmstrang

w dniu:

28/08/2020